menu
Đăng ký nhập học:
Phụ huynh ISHCMC-AA:
ISHCMC - American Academy Logo
Đăng ký nhập học:
Phụ huynh ISHCMC-AA:

Our Location

ISHCMC - AMERICAN ACADEMY CAMPUS
16 Vo Truong Toan Street,
An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

ADMISSIONS OFFICE
28 Vo Truong Toan Street,
An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: (84-28) 3898 9100 - Admissions 
Phone: (84-28) 3898 9098 - Main School
Email:  admissions@aavn.edu.vn