HỆ THỐNG ĐIỂM VÀ TÍN CHỈ HOA KỲ

Thang điểm & tính điểm GPA

Chúng tôi sử dụng cấp số từ 0 đến 100 và chúng tôi tính cả điểm trung bình GPA có trọng số và không có trọng số.

Phầm trăm Xếp loại Không có trọng số Có trọng số
98-100 A+ 4.00 5.00
93-97 A 4.00 5.00
90-92 A- 3.67 4.67
88-89 B+ 3.33 4.33
83-87 B 3.00 4.00
80-82 B- 2.67 3.67
78-79 C+ 2.33 3.33
73-77 C 2.00 3.00
70-72 C- 1.67 2.67
68-69 D+ 1.33 2.33
63-67 D 1.00 2.00
60-62 D- 0.67 1.67
Below 60 F 0.00 0.00

Các khóa học có trọng số bao gồm Lớp Nâng cao (AP) và các khoá học lấy tín chỉ đại học sớm với Chương trình Syracuse University Project Advance (SUPA). Chỉ các khóa học được thực hiện tại ISHCMC – American Academy mới được tính vào điểm trung bình tích lũy. Điểm GPA được tính theo quý.

Các yếu tố xét tốt nghiệp

Bắt đầu từ Niên khoá 2022

CÁC MÔN HỌC BẮT BUỘC (16 tín chỉ)

  • Toán học   4.0 tín chỉ
  • Ngôn ngữ Anh   4.0 tín chỉ
  • Khoa học   3.0 tín chỉ
  • Xã hội học   3.0 tín chỉ
  • Ngôn ngữ thế giới   2.0 tín chỉ

CÁC MÔN HỌC YÊU CẦU KHÁC (3 tín chỉ)

  • Giáo dục sức khoẻ   0.5 tín chỉ
  • Đọc Viết Thông Tin   0.5 tín chỉ
  • Biểu diễn & Nghệ thuật thị giác   1.0 tín chỉ
  • Giáo dục thể chất   0.5 tín chỉ
  • Công nghệ   0.5 tín chỉ

TỔNG TÍN CHỈ XÉT TỐT NGHIỆP (24 tín chỉ)

5.0 tín chỉ yêu cầu bổ sung thêm có thể được tạo thành từ tín chỉ của các môn học khác nhau mà học sinh đã hoàn thành yêu cầu tối thiểu. Ví dụ: nếu một học sinh hoàn thành 4.0 tín chỉ trong lớp Khoa học, 3.0 tín chỉ sẽ đáp ứng yêu cầu số lượng tín chỉ cho lớp Khoa học và 1.0 tín chỉ còn lại có thể được sử dụng để đáp ứng tổng số tín chỉ tốt nghiệp. Lớp Tăng Cường Tiếng Anh EAL, Workshop Đọc & Viết, và các tín chỉ của Chương trình Trợ lý cũng được tính vào tổng số 24 tín chỉ để xét tốt nghiệp.

Một yêu cầu tốt nghiệp khác là đối với tất cả học sinh Lớp 12 sắp tốt nghiệp phải viết 3 Lá Thư Tri Ân cho những người đã giúp đỡ hoặc khuyến khích các em thành công trong học tập. Những lá thư này sẽ được nộp cho Hiệu trưởng trước ngày 1 tháng 5 của mỗi năm học. Các lá thư có thể được đánh máy hoặc viết tay.